අහසෙ තරු දිහා බලන්න, වෙනස් අත්දැකීමක් ගන්න.

පෙබරවාරි 2014 @ ශ්‍රී ලංකා
[පොදු පාරිසරික පින්තූර] 
මං හිතනවා, මිනිස්සු රෑට මිදුලට බැහැලා අහසෙ තරු දිහා බලන්න පුරුදු වුනා නම් ඒගොල්ලන්ගෙ ජීවිත වලට ඒක ගොඩක් වෙනස් අත්දැකීමක් වෙයි.
Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook