වඳ වී යන සුදු රයිනෝ

අගෝස්තු 2013 @ ශ්‍රී ලංකා
[පොදු පාරිසරික පින්තූර] 
මේ පින්තූරයේ සිටින උතුරු අප්‍රිකානු සුදු රයිනෝ විශේශයෙන් දැනට ඉතිරි වී ඇත්තේ හතර දෙනෙකු පමණයි. අප්‍රිකානු සන්නද්ධ වන ජීවී නිලධාරීන් මේ සුදු රයිනෝ ආරක්ශා කිරීමට පැය විසි හතරම ඒ අවට සැරිසරයි.
Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook