දිය යට ගින්දර

ජූලි 2013 @ ශ්‍රී ලංකා
[පොදු පාරිසරික පින්තූර] 

දිය ඇල්ලක් පිටුපස ඇති මේ ගිණි දැල්ල නිරන්තරයෙන් දැල්වෙන්නේ ස්වභාවික භූගත වායූන් පොලොව මතුපිටට කාන්දු වීමෙන්. මේ, ඇමෙරිකාවේ නිව්යෝක් වල එරී හි ඇති දිය ඇල්ලක්.

මෙහි දිනකට මෙතේන් වායුව රාත්තල් දෙකක් පමණ දහනය වන බවට ඇස්තමේන්තු කර ඇත.


Link: http://www.newscientist.com/

Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook