ලොව පැරණි ම විශාලතම ගස් පද්ධතිය, පැන්ඩෝ

ජූලි 2013 @ ශ්‍රී ලංකා
[පොදු පාරිසරික වියුණු] 

කොලරාඩෝ සානුවේ දකුණට වන්නට යූටා හි ඇති ෆිශ්ලේක් ජාතික වනෝද්‍යානයේ ඇති මේ ගස් පද්ධතියට ඇත්තේ තනි මුල් පද්ධතියකි. මේ සියලුම ගස් වල ජාන එක සමාන වේ.

මේ සම්පූර්ණ ගස් පද්ධතිය මෙට්‍රික් ටොන් 6,615ක් බර බවට ඇස්තමේන්තු කර ඇත. වර්ශ 80,000ක් පමණ පැරණි බවට කාල නිර්ණය කර ඇත.


Link: http://www.popfi.com/

Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook